Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuiswerkers? Pas uw arbeidsongevallenverzekering aan!

Wanneer uw werknemer gedurende zijn tewerkstelling geheel of gedeeltelijk van thuis uit gaat werken, moet er een aantal specifieke vermeldingen verplicht worden opgenomen in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst. Dit is verder een gewone arbeidsovereenkomst voor arbeider of bediende.

 
Het gaat om de volgende vermeldingen die verplicht in de arbeidsovereenkomst of de bijlage moeten worden opgenomen:  
- de frequentie van het telewerk (het aantal dagen per week),
- de tijdstippen en de wijze waarop de telewerker bereikbaar moet zijn,
- de plaats waar de telewerker zal werken,
- de tijdstippen waarop de telewerker een beroep kan doen op technische ondersteuning,
- het bedrag van de kostenvergoeding en
- de wijze waarop een einde gemaakt wordt aan het telewerk.
 
Daarnaast moet de werkgever de telewerker ook informeren over:
- de taken die hij thuis moet verrichten,
- de wijze waarop hij eventueel moet rapporteren aan zijn werkgever
- en de persoon tot wie de telewerker zich kan wenden indien hij vragen heeft.
 

Arbeidsongeval of niet?


Als uw medewerker van thuis uit werkt, is de grens tussen een arbeidsongeval en een privéongeval soms vaag. De arbeidsongevallenwet zegt dat in geval van thuiswerk ‘een ongeval een arbeidsongeval is wanneer het zich voordoet op de plaats die in de arbeidsovereenkomst vermeld wordt als de plaats waar de telewerker werkt en tijdens de periode die in de arbeidsovereenkomst vermeld wordt als de periode waarin de telewerker werkt.’
 
Omdat telewerkers in principe geen strikte werkuren hebben - zo kunnen ze bijvoorbeeld ’s nachts, op een feestdag of op een zondag werken - hebben de verzekeringen een pragmatische oplossing aangenomen. Die houdt in dat de dekking bij een arbeidsongeval wordt uitgebreid met een clausule 24/24u. Omdat telewerk in principe niet meer risico’s inhoudt, zal dit normaal gezien niet tot een premieverhoging leiden.
 

Voorbeeld arbeidsongeval telewerker

Uw werknemer zijn werkruimte bevindt zich op de 1e verdieping in zijn huis. Hij struikelt op de trap en breekt een arm. 
Als de woning in de arbeidsovereenkomst is opgenomen als de plaats waar hij werkt, dan is dit voorbeeld een arbeidsongeval.
 
Uw werknemer gaat even snel een broodje bij de bakker kopen om de hoek en verzwikt daarbij zijn enkel op het trottoir.
Als de openbare weg niet opgenomen is in het contract als de plaats waar hij werkt, dan is dit geen arbeidsongeval.
 
Het is belangrijk na te gaan of er een min of meer evident verband bestaat met de professionele activiteit. Een risico dat niet in het arbeidscontract is opgenomen (zoals een kwetsuur die een telewerker tijdens een sportactiviteit oploopt) zal niet als arbeidsongeval worden gedekt. Als hij echter een gekwetste vinger overhoudt nadat die in de printer gekneld zat, zou dat als een arbeidsongeval beschouwd kunnen worden.
Bij thuiswerk is het ongeval echter moeilijker aan te tonen, omdat er geen collega’s zijn die, zoals op het werk, zouden kunnen getuigen.