Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meest voorkomende oorzaken van arbeidsongevallen

U bent als werkgever wettelijk verplicht een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten.
Gelukkig maar, want dat het nog vaak mis gaat bewijzen de cijfers wel.
 
 
Helaas doen er zich nog al te vaak arbeidsongevallen voor. Beroepen of werkomgevingen die gevaarlijk zijn, werknemers die zich roekeloos gedragen of onvoorzichtig zijn; ze liggen vaak aan de oorzaak van een arbeidsongeval.
Cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen uit 2011 tonen dat er in totaal 147.854 arbeidsongevallen geregistreerd werden in België. Dat betekende een lichte daling van 2% ten opzichte van het jaar daarvoor.
Het Fonds houdt ook statistieken bij over de verschillende oorzaken die aan de basis liggen van deze ongevallen:
  • verlies van controle is met 22% de meest voorkomende oorzaak van bedrijfsongevallen.
In de meeste gevallen gaat het daarbij om:
  • een gedragen of gehanteerd voorwerp (8,4%),
  • gevolgd door handgereedschap (6,6%)
  • en vervoer- of transportmiddelen (3,2%).
 

Een overzicht van de meest voorkomende oorzaken van arbeidsongevallen*:

Oorzaak

 Aantal gevallen  

 %

1. Verlies van controle over een machine, voertuig, voorwerp of dier 32.481   22%
2. Verkeerde beweging van het lichaam 26.970   18,2%
3. Uitglijden, struikelen en vallen 26.083   17,6%
4. Een last tillen, duwen of neerzetten 19.412   13,1%
5. Breken, vallen of instorten van iets   17.923   12,1%
6. Vrijkomen van een product (lekken, leeglopen, verdampen …)   8.067    5,5%
7. Andere afwijkende gebeurtenissen   6.799  4,6%
8. Geweldpleging, agressie, verrassing en schrik 4.749  3,2%
9. Onbekende oorzaak 4.460  3%
10. Elektrische storing, explosie of brand  910  0,6%
  Totaal       147.854   100%
* Cijfers uit 2011, Fonds voor Arbeidsongevallen.
 

Arbeidsongevallen: welke sectoren zijn het gevaarlijkst?

Met zestien dodelijke arbeidsongevallen in 2013 is de Vlaamse land- en tuinbouwsector veruit de gevaarlijkste sector om in te werken. Dat de bouw zeer ongevalgevoelig is, neemt iedereen aan. Dat boeren en tuinders een veel groter risico lopen op een arbeidsongeval met fatale afloop, is niet bekend, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.
In de bouw en de Vlaamse land- en tuinbouw vielen in 2012 even veel dodelijke slachtoffers te betreuren, namelijk 21. Het grote verschil is dat in de bouw in ons land meer dan 270.000 mensen aan de slag zijn, tegenover circa 50.000 in de Vlaamse land- en tuinbouw.
 

Wie loopt risico op arbeidsongeval?

Jonge mannelijke arbeiders, zowel op de werkplek als tijdens woon-werkverkeer, lopen het meeste risico op een arbeidsongeval. Hoe erger het ongeval, hoe meer de mannen vertegenwoordigd zijn.
  • Tieners tussen 15 en 19 jaar lopen het meeste risico, gevolgd door twintigers, dertigers en veertigers.
  • Mensen met minder dan 5 jaar anciënniteit in de onderneming en interim-arbeiders.
  • Personeelsleden in kleinere bedrijven (vooral die met 20 tot 49 werknemers).
 

Wat doet de arbeidsongevallenverzekering voor u?

U bent als werkgever wettelijk verplicht een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten. Indien u dat niet doet, bent u sowieso aangesloten bij het Fonds voor Arbeidsongevallen.
Als zich een arbeidsongeval voordoet dat niet door een verzekering gedekt is, zal dit Fonds het schadegeval ten laste nemen, maar zal het alle kosten recupereren bij u, omdat u in gebreke bent gebleven als werkgever. Er komt bovendien nog vaak een boete bovenop.
De arbeidsongevallenwet is ook van toepassing wanneer een arbeidsovereenkomst nietig (gesloten met een kind of een vreemdeling zonder arbeidsvergunning) of onwettelijk (zwartwerk) is.
 
 
Bron: Vacature.com, ‘De 10 meest voorkomende oorzaken van arbeidsongevallen’; Bondmoyson.be, ‘Arbeidsongevallen voorkomen’; Assuralia.