Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1.     De verwerking van de persoonsgegevens is overeenkomstig artikel 5c  van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 (hierna ‘de Wet Privacy’ genoemd), noodzakelijk om te voldoen aan de informatieverplichting zoals die werd opgenomen in de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, zoals gewijzigd door de Wet van 22 februari 2006 en waaraan ons kantoor als verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is.
 
                Conform de Wet Privacy heeft u het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te 1000 Brussel, Waterloolaan 115.
  
 
2.     Ons kantoor handelt conform de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de Wet van 11 juni 1874 houdende de titels X en XI van Boek I van het Wetboek van Koophandel, en de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen. Ons kantoor deelt u in dit verband een aantal verplichte informaties mee.